ایستگاه های اندازه گیری گاز TBS و CGS

  • مشخصات فنی
  • محصولات مرتبط

ایستگاههای تقلیل فشار نوع TBS
ایستگاههای نوعTBS  که از مخفف Town Board Station گرفته شده است علاوه بر شیر، فیلتر و کنتور، دارای رگولاتور یا دستگاه کاهنده فشار بوده وباکاهش فشار از 250 psi به 60 psi  ، استفاده می گردد. در این نوع ایستگاه از یک رگولاتور استفاده می شود. این نوع ایستگاهها براساس ظرفیتشان بیشتر در مبادی ورودی گاز در شهرهای کوچک و روستاها یاجهت استفاده درشبکه داخلی صنایع  و واحدهای تجاری ومسکونی بزرگ نصب می گردند.
ایستگاههای TBS  از دو قسمت با کلاسهای 300 و150 تشکیل می شوند که قسمت ورودی ایستگاه ، کلاس 300 و قسمت خروجی، کلاس 150 می باشد.
ایستگاههای تقلیل فشار نوعCGS
ایستگاههای نوع CGS از مخفف کلمات city Gas Station  گرفته شده است و همچون ایستگاههای TBS دارای  رگولاتور یا دستگاه کاهنده فشار نیز بوده وباکاهش فشار از1000 psi به حدود 250 psi  ،عمدتا در ورودی شهرها مورد استفاده واقع می شود. دراین نوع ایستگاه از2 رگولاتور استفاده می شود.
ایستگاههای تقلیل فشار نوع CGS- TBS
این ایستگاه ، ترکیبی از دونوع ایستگاه CGS  وایستگاه TBS است.و  علاوه بر شیر، فیلتر و کنتور  گاز و رگولاتور گاز ، دارای یک رگولاتور اضافی است که طبیعتا می بایست در دومرحله، فشار را کاهش دهد. این ایستگاه فشار را از       1000psi  به حدود 60 psi  می رساند. در این نوع ایستگاه از 3 رگولاتور استفاده می گردد.

کنتور گاز هوشمند

تالیفات

نقشه ماهواره ایی

آدرس : اصفهان - نجف آباد - منطقه صنعتي  پشت پليس راه خيابان گازسوزان

Scroll to Top